Eniris

Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1 Definities 
Licentie: Toestemming om een bepaalde software te mogen gebruiken zonder er de
eigendomsrechten over te verkrijgen. Klant / Koper / Opdrachtgever / Licentienemer: De partij die
optreedt als aankopende partij in het kader van deze algemene voorwaarden. Onder deze partij
wordt verstaan het bedrijf of natuurlijke persoon en al zijn aandeelhouders, bestuurders,
dochterondernemingen, holdings en/of dochterondernemingen daarvan, werknemers, adviseurs en
onderaannemers. SaaS-software: Software waarvan de hosting beheerd wordt door en die eigendom
is van Eniris BV. On-premises-software: Software die eigendom is van Eniris BV en gehost of
geïnstalleerd wordt op computersystemen van de klant. Gateway-apparatuur: Ieder toestel dat
bedoeld is om toegang te krijgen tot een lokale gegevens-interface van een ander toestel, en intern
geen geheugen heeft om gegevens afkomstig van dat andere toestel op te slaan. Onder andere
toestellen die verkocht worden onder de naam “solar gateway”, “Eniris gateway”, “solar data logger”
vallen onder de categorie van gateway-apparatuur. Smartgrid Controller: Ieder toestel met
communicatie-infrastructuur met als doel een efficiëntere schakeling en afstemming van
verschillende apparaten binnen een energiesysteem te bewerkstelligen en dat deel uitmaakt van de
Eniris hardware-componenten. Smartgrid Controller Software: Dit is de software dat is geïnstalleerd
op de Smartgrid Controller en beheerd wordt door Eniris BV. Intellectuele eigendom: octrooien,
auteursrechten, merkrechten, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele
eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow,
methoden en concepten.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn alléén geldig en algemene voorwaarden van de koper, al
of niet op zijn commerciële formulieren gedrukt, komen niet in aanmerking. Bijzondere voorwaarden
en diegene, die in de orderbevestiging kunnen worden vermeld, wijzigen slechts onze algemene
verkoopsvoorwaarden op die punten waarop ze betrekking hebben. Elke afwijking of wijziging van
deze clausules zal ongeldig zijn, indien deze niet schriftelijk werd bevestigd of door ons aanvaard
werd. Behoudens tegenstrijdige bepalingen, gelden onze prijzen in het algemeen voor diensten en
materiaal af onze maatschappelijke zetel, taksen, vracht en verpakking ten laste van de koper, en
eveneens per enige en globale bestelling, te leveren binnen de 90 dagen vanaf de datum van de
eerste levering van het eerste stuk. Onze schriftelijke orderbevestiging is alléén geldig wat betreft de
hoeveelheden, uitvoering, overeengekomen prijzen en betalingswijze. Al onze offertes zijn
opgemaakt, rekening houdend met de huidige prijzen van hostingdiensten, grondstoffen, salarissen,
wisselkoersen, rechten, taksen, enz. ledere wijziging van deze prijzen vóór de levering geeft ons het
recht de prijzen aan te passen, zodat de berekende prijzen altijd deze zullen zijn die op de dag van de
verzending van het materiaal van kracht zijn. Ingeval dat gedeeltelijke of totale annulatie van een
bestelling kosten kan veroorzaken, behouden wij ons het recht voor deze kosten aan de koper in
rekening te brengen en, bij wijze van niet beperkend voorbeeld, onze kosten voor bestudering,
fabricage, montage, vervoer enz. Iedere wijziging van de toestand van de koper, zoals tengevolge van
overlijden, faling, onbekwaamheid, openbaarmaking van een geprotesteerde geaccepteerde wissel,
protest van een door ons opgesteld en zelfs niet geaccepteerd waardepapier, niet betaling van een
eenvoudige postwissel, ontbinding of wijziging van de vennootschap laat ons toe van iedere aan de
gang zijnde koop of verkoop af te zien en waarborgen te eisen. Onafgezien van de hierboven
voorziene omstandigheden en op basis van concrete aanwijzingen van financiële moeilijkheden

(achterstallige betaling, onrechtmatige klachten, niet gehouden beloften, enz.), behouden wij ons
het recht voor, om zelfs na gedeeltelijke verzending van de koopwaar een door ons goedgekeurde
waarborg te eisen van de koper, tot nakoming van zijn verplichtingen. De weigering daaraan te
voldoen verleent ons het recht onmiddellijke betaling te vorderen van onze schuldvorderingen en
iedere koop en/of verkoop als ontbonden te beschouwen of de leveringen op te schorten. 

Eniris behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment aan te passen ten belope van het
deel van de prijs dat deze kosten weergeeft en tot een maximum van 80% van de totale prijs, indien
zich extreme omstandigheden voordoen die een invloed hebben op haar kostenstructuur, zoals
bijvoorbeeld (niet exhaustief) wanneer:
1. De kosten van de hardware die Eniris gebruikt, aanzienlijk gestegen zijn en deze kosten niet langer
kan opvangen zonder de prijzen ten aanzien van de klant aan te passen.
2. De partij die de software van Eniris host haar prijzen heeft verhoogd.
Indien een prijsaanpassing doorgevoerd wordt als gevolg van deze extreme omstandigheden, zal de
klant hiervan op de hoogte gesteld worden op schriftelijke wijze en samen met de reden voor de
prijsaanpassing. De klant heeft het recht om de dienstverlening te beëindigen indien hij niet akkoord
gaat met de aangepaste prijzen binnen één (1) maand nadat zij van de prijswijzigingen op de hoogte
is gesteld.

4.1 Leveringen
Wat ook de bestemming van het materiaal en de verkoopsvoorwaarden mogen zijn, de levering
wordt aanzien op onze maatschappelijke zetel te zijn geschied en aanvaard. Elke klacht voor niet
overeenstemmende leveringen dient ons binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen toe te
komen. Vervoer De verzending en het vervoer geschieden dus op risico van de klant, zelfs voor
goederen die franco geleverd worden volgens de algemene voorwaarden van de Belgische
Transporteurs gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 juli 1980. De verzending wordt
uitgevoerd op risico van de klant, de klantkan op zijn eigen kosten de gekochte goederen laten
verzekeren en heeft de plicht het materiaal bij ontvangst na te zien, zijn verhaal tegen de vervoerder
binnen de vereiste tijdperken uit te oefenen en ons, binnen de acht dagen, eventuele klachten
betreffende de hoeveelheden of de toestand van de geleverde stukken of hoeveelheden te doen
toekomen, per aangetekend schrijven bij de post. Verpakkingen Behoudens tegenstrijdige bepaling,
wordt de verpakking tegen de kostprijs in rekening gebracht en wordt niet teruggenomen. 

4.2 Gateway-apparatuur 
De correcte werking van gateway-apparatuur vereist een stabiele internet verbinding volgens de
voorschriften van de gateway-apparatuur. Eniris BV is niet verantwoordelijk voor het leveren van de
internet-verbinding, noch aansprakelijk voor kosten die hiermee verbonden zijn. De functie van de
gateway-apparatuur is louter het leggen van een verbinding tussen een toestel en een server, zodat
deze met elkaar kunnen communiceren. De gateway-apparatuur bevat zelf geen software die de
communicatieprotocollen van de gegevensinterface van het toestel implementeert
(‘communicatiesoftware’). De communicatiesoftware die nodig is, moet uitgevoerd worden door de
server. De aankoop van de gateway-apparatuur doet geen rechten onstaan van de klant t.o.v. Eniris

BV m.b.t. de communicatiesoftware noch eventuele visualisatie-, noch analysesoftware. Het staat de
klant vrij deze zelf te implementeren en zijn eigen server te gebruiken. De software kan onafhankelijk
gelicentieerd worden bij Eniris BV.

Art. 5 Specifieke voorwaarden m.b.t. software 
5.1 Algemeenheden 
Behoudens expliciet anders bepaald op de offerte of andere schriftelijke overeenkomst zijn alle
software en softwarediensten van toepassing op onze offertes. 
5.2 Intellectuele eigenom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software (SaaS-software, On-premises-
software en Smartgrid Controller software) die door Eniris wordt geleverd, inclusief maar niet
beperkt tot alle aanpassingen, wijzigingen en verbeteringen aangebracht in deze software, blijven de
exclusieve eigendom van Eniris. De Klant erkent dat de software, inclusief eventuele aanpassingen,
beschermd is door intellectuele eigendomsrechten en dat geen enkel recht op eigendom of licentie
aan de Klant wordt verleend, behoudens dan dewelke opgenomen in deze algemene voorwaarden.
5.3 SaaS-software 
Eniris BV verleent aan de Klant onder voorbehoud van de voorwaarden van de SaaS-software EULA
van Eniris BV die meegeleverd wordt als bijlage bij deze algemene voorwaarden, een beperkte, niet-
exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder recht op sublicentie) om de SaaS-software te
gebruiken voor de duur van de overeenkomst.
5.4 On-premises-software
Eniris BV verleent aan de Klant, onder voorbehoud van de voorwaarden van de on-premises-software
EULA van Eniris BV die meegeleverd wordt als bijlage bij deze algemene voorwaarden, een beperkte,
niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder recht op sublicentie) om de On-premises-
software te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst.
5.5 Smartgrid Controller software
Eniris BV verleent aan de Klant, onder voorbehoud van de voorwaarden van de Smartgrid Controller
EULA van Eniris BV die meegeleverd wordt als bijlage bij deze algemene voorwaarden, een beperkte,
niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder recht op sublicentie) om de Smartgrid Controller
software te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst.
5.6 Licenties
Behoudens andersluidende bepaling op onze offertes of andere schriftelijke overeenkomsten met de
Klant hebben alle licenties een looptermijn van één jaar. Deze gaat in op het moment dat de dienst
of software gekoppeld aan de licentie ter beschikking wordt gesteld aan de Klant. Na afloop van de
looptermijn van de licentie wordt de looptermijn telkens stilzwijgend verlengd met één jaar. Eniris BV
kan de prijs van de licentie aanpassen bij het verlengen van de looptermijn, in overeenstemming met
artikel 3 van de Overeenkomst. In voorkomend geval wordt de Klant uiterlijk zestig kalenderdagen
voor het verstrijken van de vorige licentie ingelicht over de prijsaanpassing, en heeft hij tot dertig
kalenderdagen voor het verstrijken van de vorige licentie tijd om de verlenging van de licentie stop te
zetten.

5.7 Gebruik
Gebruikers dienen het portaal en de API niet overmatig te belasten. Bij verlies of vermoeden van
misbruik van toegangsgegevens moet Eniris onmiddellijk worden geïnformeerd. Bij vaststelling
hiervan kan Eniris passende maatregelen nemen, waaronder het uitsluiten van de gebruiker van
verdere toegang en gebruik. Misbruik is met name aan de orde als de gebruiker de website gebruikt
voor criminele of andere illegale doeleinden, verstoringen veroorzaakt die leiden tot overmatige
belasting van de website of onredelijke overlast voor andere gebruikers veroorzaakt (zoals hacking of
het gebruik en/of verspreiden van virussen, wormen, Trojaanse paarden).

Tijdens elektrisch installatiewerk is het noodzakelijk dat het gedeelte van de installatie waaraan
gewerkt volledig stroomloos gezet wordt voor de hele duur van de werken. De Opdrachtgever zal
zich ervan vergewissen dat dit geen nadelige effecten heeft zoals de activatie van een alarm of
beschadiging aan toestellen. De Opdrachtgever staat zelf in voor een (her)keuring van de elektrische
installatie als de geldende regelgeving dit vereist. Wanneer Eniris BV de Opdrachtgever attent maakt
op gebreken aan de elektrische installatie of bijkomende werken die noodzakelijk zijn om de
veiligheid te waarborgen, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om hier gehoor aan te geven.

Alle engineering-, support- en uitvoeringswerken en alle werken die de opdrachtgever vraagt die
buiten het bestek van de originele offerte vallen, worden aan uurtarief uitgevoerd, tenzij anders
overeengekomen.

Onze termijnen lopen vanaf de datum van de orderbevestiging en nadat alle technische en/of
commerciële bijzonderheden definitief bedongen zijn; zij zijn nooit gewaarborgd, maar worden zo
precies mogelijk volgens de aanduidingen van de fabrieken en uitvoeringsplanning gegeven.
Eventuele vertragingen kunnen in geen enkel geval de annulatie van de bestelling rechtvaardigen
noch aanleiding geven tot schadevergoeding. Wanneer de klant gedeeltelijke opleveringen op
bepaalde data oplegt, mogen deze door hem slechts gewijzigd worden, mits opzegging van 90 dagen,
zoniet is de klant verplicht de opleveringen op de bepaalde data in ontvangst te nemen.

Art. 9 Facturatie, betaling, protest, klachten, eigendomsvoorbehoud
9.1 Betaling
Behoudens tegenstrijdige bepaling, zijn onze facturen betaalbaar op 30 dagen na rekeningsdatum.
Voor elke bestelling is een volledige betaling van 100% vereist op het moment van de bestelling. De
agio’s en discontokosten zullen ten laste van de Klant zijn voor betaling per geaccepteerde wissel
waarvan de vervaldag de hierboven bepaalde termijn van 30 dagen zou overschrijden. Daarenboven,
bij niet betaling op de vastgestelde data en zonder voorafgaande aanmaning, zal het bedrag van de
onbetaalde rekening(en) met 15% voor incassokosten met een minimum van 25 euro verhoogd
worden. Eniris behoudt zich het recht voor om te facturen bij de creatie of toevoeging van nieuwe
gebouwen, sites en assets tot de dienstverlening (al dan niet geïnitieerd door de klant of Eniris) of bij
de stilzwijgende verlening van gebouwen, sites of assets.. Bij dergelijke gelegenheden zal Eniris een
gedetailleerde factuur bezorgen, welke een opsomming bevat van alle gebouwen, sites en assets die
tot op dat moment nog niet gefactureerd zijn. Deze factuur zal per gebouw, site of asset de

respectieve ingangsdatum vermelden waartoe het gebouw, site of asset toegevoegd wordt aan de
overeenkomst, gedefinieerd als de datum waarop het eerste meetpunt voor dat gebouw, site of
asset werd geregistreerd. Daarnaast zal de factuur tevens informatie bevatten aangaande de
gebouwen waarvoor de overeenkomst stilzwijgend is verlengd, inclusief de vernieuwde ingangsdata
van deze verlengde overeenkomsten.
9.2 Protest
Protest tegen een factuur is enkel geldig indien dit protest schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd
is en binnen de acht kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum. De vermelding van de factuur
in ons uitgaand facturenboek vormt steeds het onweerlegbaar bewijs van zowel verzending, als
ontvangst ervan.
9.3 Klachten
Klachten worden enkel in rekening genomen binnen de acht kalenderdagen na ontvangst goederen,
na het verstrekken van informatie, na afleveren engineering- en of software dossier. Alle klachten
dienen aan de opdrachtnemer schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd te worden. Terugzendingen
van geleverde materialen worden slechts aanvaard mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de
opdrachtnemer. Een klacht, van welke aard ook, kan door de verschuldigde niet worden ingeroepen
om de betaling van een factuur uit te stellen of te weigeren. Eigendomsvoorbehoud en voorrecht van
de verkoper.
Beding van eigendomsvoorbehoud: bij niet-betaling op de vervaldag wordt de verkoop van
rechtswege ontbonden ten voordele van de verkoper, die de teruggave van de goederen, software of
geleverde engineeringwerken op kosten van de verkrijger kan vorderen en zijn rechten op
schadevergoeding kan doen gelden.

Art. 10 Waarborgen en garanties
10.1 Goederen
Het materiaal is gewaarborgd, gedurende één jaar vanaf de dag van verzending, tegen elke
materiaal- of constructiefout. Deze waarborg mag de 180 bedrijfsdagen niet overschrijden en
beperkt zich uitsluitend tot de vervanging van de stukken, welke door onze diensten als defect
erkend worden, door nieuwe stukken van hetzelfde type, met uitsluiting van in het algemeen om het
even welke tussenkomst, zoals namelijk montage- en demontagekosten, arbeidsloon, technische
werkloosheid, enz. Om het even welke aanvraag voor waarborg dient te geschieden ten laatste
binnen de 15 dagen na de vervaldag van de waarborg. De Klant mag in geen enkel geval aanspraak
maken op enige vergoeding van om het even welke aard zelfs indien schade werd verricht van welke
aard ook door het gebruik van de defecte stukken. Voor elke herstelling of wijziging die niet door
haar werd uitgevoerd, wijst Eniris BV elke verantwoordelijkheid af, van welke aard ook. Eniris BV
wordt uitgesloten van alle waarborg ingeval van aliënatie van het materiaal voor om het even welke
reden, zelfs gedurende de waarborgperiode, zonder belang deze aliënatie gratis of betaalbaar weze,
alsmede in geval van verkeerd gebruik van de stukken of door gebrek aan onderhoud door of te
wijten aan de Klant. Eniris BV maakt de gebruikers van haar producten erop attent dat voor de
veiligheid van hun werking de volgende factoren van belang zijn: juiste ingebruikstelling, bediening
door bevoegd personeel, alsook systematisch onderhoud en geregelde controle naargelang hun
aanwendingsvoorwaarden en dit in overeenstemming met de technische gegevens verstrekt in de
handleidingen en voorschriften. Producten die niet door ons vervaardigd zijn, worden geleverd zoals

ontvangen van onze leveranciers en dienen gebruikt te worden volgens de voorschriften van de
fabrikant. In geen geval gaat onze garantie verder dan deze van de fabrikant. De gebruiker is
verplicht afschermkappen te leveren en aan te brengen en ervoor te zorgen dat bij ingebruikname en
bij werking de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
10.2 Software
Eniris BV garandeert niet en kan niet garanderen dat de software foutloos functioneert. De
licentienemer verklaart zich ervan op de hoogte dat fouten kunnen optreden tijdens het gebruik van
de software bijvoorbeeld veroorzaakt door lokale omgevingsfouten en/of incomplete gegevens. Voor
zover maximaal is toegestaan onder het toepasselijk recht, verstrekken Eniris BV en haar leveranciers
de Software “IN DE HUIDIGE STAAT EN MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN” en wijzen hierbij alle andere
garanties en voorwaarden, zowel expliciet, impliciet als wettelijk bepaald, van de hand met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, enige (indien aanwezig) impliciete garanties, verplichtingen of
voorwaarden betreffende bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaal doel,
betrouwbaarheid of beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van reacties, resultaten,
professionele inspanning, afwezigheid van virussen, en redelijke zorg en vakmanschap, dit alles met
betrekking tot de software, en de levering van of het uitblijven van de levering van ondersteuning en
andere diensten, informatie, software, en gerelateerde inhoud door middel van de software of
anderszins voortkomend uit het gebruik van de Software. Evenmin is er een garantie of voorwaarde
met betrekking tot ongestoorde werking, ongestoord bezit of nietinbreukmakendheid met
betrekking tot de software.
10.3 Installatiewerken
De waarborg van Eniris BV beperkt zich tot de onderdelen die door Eniris BV geplaatst zijn geweest.
Schade uit gebreken die reeds aanwezig waren of die resulteert uit het niet naleven van
veiligheidsvoorschriften door de Klant kunnen niet op Eniris BV verhaald worden.
10.4 Engineeringwerken
Eniris BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor opdrachten van een Klant die een inbreuk
vormen op een overeenkomst tussen de Klant en een derde partij. In deze gevallen is de Klant steeds
verantwoordelijk en aansprakelijk.

Art. 11 Aansprakelijkheid
Eniris BV kan jegens de Klant enkel aansprakelijk worden gesteld ten belope van het maximum van
het door Eniris aan de Klant gefactureerde bedrag ten gevolge van de niet-nakoming of tekortkoming
van haar verbintenissen onder de Overeenkomst 
Eniris BV kan jegens de Klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor (i) indirecte,
onrechtstreekse en gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, economische schade, verlies van
inkomsten, omzetverlies, verlies van cliënteel, beschadiging of verlies van datagegevens, schade aan
derden, (ii) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van een daad van de Klant of
een derde, ongeacht of dit te wijten is aan een nalatigheid, fout of onvoorzichtigheid van Klant, of (iii)
schade door een verkeerd gebruik van Software of andere producten van Eniris BV of door verkeerde
en incompatibele data aangebracht door de Klant, of (iv) bijkomende schade ontstaan door verder
gebruik door de Klant van Software of andere producten van Eniris BV na de vaststelling van een
gebrek.

De Klant zal Eniris BV vrijwaren van en schadeloosstellen voor alle aansprakelijkheid, verplichtingen,
verliezen, schade, vergoedingen, boetes, straffen, acties, claims, vonnissen, schikkingen, procedures,
kosten, uitgaven en verschotten van welke aard dan ook, met inbegrip van alle redelijke honoraria
van advocaten, kosten en uitgaven voor verdediging, beroep, en schikking van enige rechtszaken,
acties of procedures aangespannen tegen Eniris BV en alle kosten van onderzoek in verband daarmee
die kunnen worden opgelegd aan of gemaakt door Eniris door een derde partij voortvloeiend uit de
Overeenkomst, behalve indien specifiek gedekt door de beperkte garanties in artikel 10.

Art. 12 Copyright
Tekeningen, technische verbeteringen, nieuwe procédés, ontwikkelde programmatuur, plannen,
softwareontwikkelingen, ontwikkelde standaarden, kortom alle realisaties van welke aard ook ter
beschikking gesteld door Eniris BV aan de Klant, blijven volledig eigendom van Eniris BV, ook als deze
het voorwerp uitmaken van de opdracht of verkocht project. Zij mogen in geen geval aan derden
worden overgemaakt, ter inzage worden gegeven of gekopieerd, zonder voorafgaande schriftelijke
overeenkomst tussen beide partijen. De rechten van de Klant beperken zich tot het gebruiken en
aanpassen voor eigen gebruik van de realisaties. Feedback en advies van de Klant of andere partijen
kunnen aangewend worden voor verdere productontwikkeling. Het hieruit resulterende intellectuele
eigendom behoort integraal aan Eniris BV toe, en Eniris BV is in geen geval vergoedingen van welke
aard ook verschuldigd hierop.

Art. 13 Privacy & gegevensbescherming
De Klant stemt in met de algemene gegevenswerkingsovereenkomst van Eniris BV die meegeleverd
wordt als bijlage bij deze algemene voorwaarden. De Klant treedt op als
verwerkingsverantwoordelijke in het kader van deze gegevensverwerkingsovereenkomst.

Door deze overeenkomst aan te gaan, geeft de Klant onherroepelijk toestemming om de naam en
een globale beschrijving van de samenwerking tussen de klant en Eniris te gebruiken in publicitaire
materialen, zoals persberichten, marketingmateriaal, en online content. 

Art. 15 Onafhankelijkheid van de bepalingen
In geval van ongeldigheid, nietigheid of vervanging door een andere overeenkomst van een clausule
of gedeelte van een clausule van de algemene voorwaarden wordt die clausule voor niet geschreven
gehouden zonder dat de ongeldigheid van de nietigheid van de gehele algemene voorwaarden of de
overige gedeelten van die clausule kan teweegbrengen. De ongeldige of nietige clausules of
gedeelten van clausules zullen worden vervangen door geldige clausules of gedeelten van clausules
die de hier weergegeven bedoeling van partijen het best benaderen.

Art. 16 Jurisdictie
In geval van geschil, welke ook de aard en de plaats van de levering mogen zijn, zullen uitsluitend de
Gentse Rechtbanken bevoegd zijn, zelfs indien het geaccepteerde wissels betreft betaalbaar en/of

gedomicilieerd buiten het rechterlijk arrondissement van deze stad. Indien dezelfde geschillen van de
kantonale jurisdictie afhangen, zullen deze onder de bevoegdheid vallen van het Vredegerecht Gent.
Deze Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Art. 17 GDPR
De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker verbinden zich ertoe om te voldoen aan de
bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en alle
toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Scroll naar boven

Contacteer ons

Info (België & Internationaal)

+32 494 10 70 47

Info (Nederland)

+31 613 42 82 15

Info (Duitsland)

+49 731 9690 8852

Technische Support (eerst een ticket aanmaken via https://eniris.be/nl/support/ )

+32 92 23 68 57